os-čao-czwa

Malé domovní čistírny a odlučovače

Dokumenty k našim akcím

 

Komplexní řešení vodního hospodářství rekreačních objektů

Jan Šálek

Horské ČOV 2014

Problematika vodního hospodářství rekreačních objektů nutně vyžaduje komplexní zpracování této tématiky, počínaje návrhem a posouzením vodních zdrojů, stanovení zásad hospodaření s vodou (vodního režimu) včetně recirkulací a vícenásobného využití vody, určení způsobu hospodaření se srážkovými vodami, až po návrh ekonomického a ekologického způsobu čištění znečištěných a odpadních vod, způsobu nakládání s vyčištěnými odpadními vodami (vypouštění do vodních toků, způsoby hospodaření s těmito vodami, návrh bezodtokých uspořádání), včetně vyřešení odpadového hospodářství, které bezprostředně souvisí s vodním hospodářstvím rekreačního zařízení.

stáhnout celý dokument

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO

Svatopluk Šeda

Horské ČOV 2013

Chráněná krajinná oblast (CHKO) je naše národní kategorie, určená k ochraně rozlehlejších území nebo celých geografických oblastí s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristickým reliéfem a převahou přirozených, resp. polopřirozených ekosystémů. V současné době je v ČR v této kategorii chráněno 24 území. Vodní ekosystém patří zpravidla mezi klíčové prvky souboru jiných přírodních ekosystémů a v některé CHKO, například Litovelské Pomoraví, Třeboňsko, aj. jsou na vodním režimu závislé přímo existenčně. Přirozený vodní režim je v naší zemi významně ovlivňován činností člověka, a proto se pro jednotlivé CHKO zpracovávají v souladu s § 38 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny tzv. Plány péče o chráněnou oblast.

stáhnout celý dokument

Venkovské oblasti, sucho, legislativa a udržitelnost

Karel Plotěný

Horské ČOV 2020

Na příkladech byly zdůrazněny odlišnosti městských aglomerací a venkovských oblastí a nutnost individuálního přístupu ke každé lokalitě, pokud nechceme jednat neekonomicky, neekologicky a nebo nesociálně a tedy neudržitelně. V rámci přednášky byly publikovány příklady chybných koncepčních řešení, a i drobných rozhodnutí, které vyplývají z nedostatků v legislativě a v chování odpovědných osob a institucí.  Možná to nejpodstatnější byl závěr, kdy bylo konstatováno, že řešením multikriteriálních hodnocení v oblasti mnohoznačnosti (což řešení venkovských oblastí je) je nemožné efektivně vyřešit podrobnou legislativou. Obecně se mnohoznačnost řeší obecnými pravidly (jednej udržitelně) a osobní odpovědností za konkrétní řešení a splnění konkrétních cílů. Jedině tak je možné eliminovat chyby vznikající uplatněním universálních pravidel, která ale nejsou optimální v celém rozsahu řešení. Za všechny případy – uplatnění zákazu zasakování na břehu vodárenského toku.

stáhnout celý dokument

Domovní ČOV v Rakousku a Německu

Michal Mrkývka

Horské ČOV 2020

Z příspěvku Ing. Mrkývky, který řešil Domovní čistírny v Rakousku a Německu vyplynulo hned několik skutečností. Jak v Německu, tak i v Rakousku jsou domovní čistírny rovnoceným způsobem řešení odpadních vod, V Německu je řešeno dokonce 10% obyvatelstva tímto způsobem. Rozdíl je v chápání typického uživatele domovní čistírny ze strany státu – protože stát chce dosáhnout navýšení úrovně čištění, tak ty, kteří jsou nucení vydávat větší prostředky a jsou tak znevýhodnění stát podporuje dotacemi a maximálním ulehčením z hlediska administrativy (např. v Německu je také možné ohlášení). Na druhé straně je stát důsledný co se týká kontroly provozu a vytvoření odpovědnosti za provoz – uživatel je povinen vést provozní deník a v týdenních intervalech do něj zapisovat stav. Kontrola čistíren (zprostředkovaná přes servisní firmy) vedla i k tomu, jak se časem měnily technologie – od jednoduchých protékaných aktivačních čistíren šel vývoj dvěma směry. K sofistikovanějším a lépe dozorovatelnějším SBR a k extenzivním způsobům (úplně blbuvzdorné). V současné době je již i viditelný nárůst řešení s tzv. NASS (novými sanitárními způsoby) tj. s dělením vod, kdy černé vody (spíše jen exkrementy a moč) se zpracují odděleně a šedé vody (obsahující minimum nutrientů) se zasáknou v místě. Tato řešení, která jsou nejekonomičtější a nejekologičtější se začínají zkoušet i jako řešení městských čtvrtí – viz Hamburg.

stáhnout celý dokument

Přírodní čistírna pro skupinu domů s možností recyklace vody v období sucha

Michal Kriška

Horské ČOV 2020

Příspěvek přinesl ukázku konkrétního technického řešení na okraji malé obce Samopše, která nemá zbudovanou kanalizační soustavu. Čistírna pro skupinu celkem osmi nově stavěných rodinných domů bez možnosti vypouštění do povrchových vod. V projektu je kladen důraz na ekologičnost, minimální provozní náročnost, minimální spotřebu el. energie a zároveň vysokou čistící účinnost ve většině sledovaných parametrů – zejména z důvodu opětovného využívání vody jak uvnitř objektů (splachování WC), tak s možností závlahy zelených střech, travnatých pozemků apod. Recyklace je přitom zabezpečena prostřednictvím jednoduché soustavy několika tlakových elektroventilů, ovládaných plovákovými spínači. V jednoduchosti je krása – pokud dojdou srážkové vody, systém se může doplňovat pitnou vodou. Pokud bude nedostatek vyčištěné odpadní vody (výpar bude vyšší než produkce), potom se systém automaticky přepíná do nouzového režimu, apod. Předpokládá se minimální podíl odtoku vyčištěné vody do společného trativodu. Čistírna, která se může stát vzorem pro projekty zejména v oblastech, kde jsou kladeny vysoké důrazy na účinnosti (BSK5 99 %, CHSKCr  98%, N-NH4 99 %, Ncelk 70 %). Vícestupňové řešení pomocí dvou navazujících vertikálních filtrů vychází z Rakouských vzorů a norem. Uplatnění tohoto uspořádání zejména pro horské oblasti, kde je možnost řešení zcela bez elektrické energie – jen je zapotřebí mít k dispozici převýšení v rámci pozemku přibližně 5,0 metrů. Řešení zajistí jak snížení množství čerpané podzemní vody, zadrží vodu v krajině, zlepší mikroklima, zajistí vysoce kvalitní vyčištění. Pokud se ukáže jeho účinnost, potom by nemělo nic bránit v rozšíření obdobných konfigurací tak, jak to mají v Rakousku.

stáhnout celý dokument

Zkušenosti s revizemi domovních čistíren

Karel Plotěný

Horské ČOV 2014

Předpokládá se, že v budoucnu bude v ČR cca milión lidí řešit čištění odpadních vod decentrálně, což představuje asi 80 000 ks malých a domovních čistíren. Příspěvek se zabývá legislativními podmínkami povolování a kontrolou domovních čistíren odpadních vod. Pro zjednodušení povolování těchto staveb byl zvolen institut ohlášení stavby, což je postup ze stavebního zákona, který umožňuje zjednodušenou cestou „povolit“ některé typy staveb. Zákon při tom vychází u povolování ČOV z tzv. výrobkového přístupu, který je cestou, jak zefektivnit proces povolování domovních čistíren. Po asi dvou letech, kdy zákon platí, by bylo dobré se ohlédnout a zhodnotit, jaký má vliv na realitu, a to jak po stránce výrobkové (kvalita a dodržování výrobkové legislativy), tak po stránce dopadů na skutečný

stáhnout celý dokument

Separace žlutých vod - možnost minimalizace odtoku nutrientů na odtoku z ČOV

Jakub Vrána, Darina Vinklárková, Karel Plotěný

Horské ČOV 2013

Z hlediska obsahu využitelných nutrientů jsou komunální odpadní vody nejvíce zatíženy koncentrovanou močí (žlutými vodami) a tato část odpadních vod se jeví i jako nejzajímavější pro efektivní získávání a využití živin z odpadních vod. Separační/oddělené toalety umožňují získání málo naředěných žlutých vod. Ještě více zakoncentrované pak mohou být žluté vody z bezvodých urinalů/pisoárů. KZ výsledků sledování jednotlivých frakcí odpadních vod z hlediska obsahu nutrientů. V případě odseparování frakce moči lze předpokládat významné ovlivnění odtokových parametrů při čištění odpadních vod.

stáhnout celý dokument

Testování malých čistíren odpadních vod za septikem

Věra Jelínková

Horské ČOV 2014

Problematikou domovních čistíren odpadních vod se pracovníci ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka zabývají již řadu let. Od roku 2006 se ve Zkušební laboratoři vodohospodářských zařízení provádí akreditované zkoušení účinnosti čištění domovních ČOV dle ČSN EN 12566-3. V loňském roce vyšla další harmonizovaná část normy 12566-6, která obsahuje požadavky na prefabrikované čistírny použité jako dočištění odpadních vod za septikem. Přechodné období pro tuto část normy je do listopadu 2014. Akreditaci pro testování čistíren podle této normy by měla Zkušební laboratoř technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v.v.i. získat do konce roku 2014.

stáhnout celý dokument

Technická řešení a legislativa pro opětovné využití použitých vod

Michaela Vojtěchovská Šrámková

Horské ČOV 2013

Vodní hospodářství z hlediska nakládání s veškerými vodními zdroji je v posledních letech velmi diskutovaným tématem. Hlavními zdroji užitkové vody i vody vhodné pro úpravu na pitnou vodu jsou povrchové a podzemní zdroje. Tyto zdroje však nejsou jedinou možností a vzhledem k měnící se hydrologické situaci ve světě i v České republice, je třeba nahlížet na tuto problematiku s ohledem na udržitelný vývoj. Ochrana životního prostředí je velmi komplexní oblast, kde voda a její koloběh tvoří pouze část celku, nicméně naprosto nepostradatelnou. Voda zabezpečuje pro řadu živočišných i rostlinných druhů životní prostor a pro všechny ostatní je z hlediska funkce nezbytná. Pro budoucí zachování dostatečného množství kvalitních vodních zdrojů nutných pro život na Zemi, je tedy třeba nakládat s nimi vyváženě …

stáhnout celý dokument

Odstraňování amoniaku filtračními systémy

Michal Kriška, Pavel Menšík, Miroslava Němcová, Tereza Fialová

Horské ČOV 2014

Technologie filtračních systémů pro účely čištění odpadních vod je jedním z nejstarších popsaných přístupů. Filtrační systémy, jak je známe dnes, lze rozdělit na umělé nebo přírodní, jejímž principem je využití co možná nejvíce přirozených pochodů v přírodě probíhajících, co nejméně vložené elektřiny a složitějších technologických zařízení. Referát se soustředí na zkušenosti z testování několika filtračních kolon, popisuje simulování filtračních procesů v prostředí matematického předpovědního modelu, v poslední části je představen vyvinutý software, sloužící projektantům a provozovatelům filtračních systémů pro náhled do vnitřního prostoru filtračního prostředí. Jako velice podstatné pro výsledné odtokové parametry se ukazuje uspořádání filtrů, kdy je potřeba citlivě volit vodou nasycené filtrační prostředí nebo …

stáhnout celý dokument

Zkoušení malých čistíren odpadních vod ve VÚV TMG, v.v.i.

Věra Jelínková, Ondřej Taufer, Dana Baudišová

Horské ČOV 2013

Vývoj a hodnocení domovních čistíren odpadních vod ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka má dlouholetou tradici. Od roku 2006 se ve Zkušební laboratoři vodohospodářských zařízení provádí akreditované zkoušení účinnosti čištění domovních ČOV dle ČSN EN 12566-3+A1. Článek uvádí souhrnné výsledky z tohoto testování domovních ČOV. Dále jsou uvedeny hodnoty mikrobiologického znečištění odtoků z deseti domovních ČOV. V rámci projektu TAČR byl sledován vliv biotechnologického preparátu na jedné domovní čistírně. Výsledky testování však nejsou jednoznačně prokazatelné.

stáhnout celý dokument

Odstraňování amoniaku jinými než biologickými způsoby

Karel Plotěný, Darina Vinklárková, Michal Kriška, Miloš Rozkošný, Miroslav Plotěný

Horské ČOV 2014

Tam, kde není rovnoměrný nátok na ČOV z důvodů přerušeného užívání nemovitosti, tam není možné použít ČOV založené na aerobních procesech (aktivaci a případně ani biofiltr). V řadě případů je dle legislativy požadováno, aby ČOV splňovala stejné odtokové parametry, které jsou obvyklé u aerobního čištění - tj. odstranění jak organických látek (BSK do 30 mg/l) tak i nitrifikaci (NH4-N do 20 mg/l). Proto jsme se v rámci projektu TAČR, na kterém se podíleli následující řešitelé – ASIO jako koordinátor projektu, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., firma Projekty VODAM a Vysoké učení technické v Brně, rozhodli prozkoumat a srovnat různé možnosti, jak těchto požadavků dosáhnout. Pro ověření byla zvolena sestava anaerobního předčištění postupně doplňovaná různými způsoby …

stáhnout celý dokument

Ohlašování DČOV - nová legislativa, zkušenosti z kontrol

Martin Koller, Karel Plotěný

Horské ČOV 2013

Cílem tohoto příspěvku je představit metodiku provádění technických revizí domovních čistíren na ohlášení vypracovanou Ministerstvem životního prostředí – odborem ochrany vod ve spolupráci s odbornou skupinou Malé čistírny a odlučovače (ČAO) při CzWA.

stáhnout celý dokument

Dočišťovací filtr s filtrační látkou cinis

Jindřich Novák, Jan Maloch

Horské ČOV 2014

Článek představuje způsob dočištění odpadních vod ze zdrojů znečištění do 500 EO. Význam použití filtrační látky CINIS®  je především v tom, že s velkou rezervou splňuje požadavky NV 416/2010Sb. na jakost vod pro vypouštění do půdního horizontu, dle vodního zákona (VZ) do vod podzemních. Dočišťovací stupeň – Filtr PF-C EKO-CINIS® lze využít zejména u nepravidelně obývaných objektů, k rodinným domům (RD), penzionům a pro malé obce. Dočištění probíhá bez potřeby elektrické energie. Je zde uvedeno porovnání hodnot sledovaných ukazatelů na odtoku Filtru PF-C EKO-CINIS® s odtokovými hodnotami vod ze zemních pískových filtrů. Dále uvádíme příklady obecních ČOV s použitím látky CINIS®.

stáhnout celý dokument

Přírodní způsoby čištění odpadních vod vhodné pro decentralizované objekty v oblasti Jeseníků

Zdeňka Žáková, Pavel Žák

Horské ČOV 2013

Studie "Přírodní způsoby čištění odpadních vod vhodné pro decentralizované objekty v oblasti Jeseníků" byla zpracována v roce 2000 pro potřeby CHKO Jeseníky na základě tehdejších znalostí a zkušeností s využíváním přírodních způsobů čištění odpadních vod ve světě i v České republice. Byly v ní stručně shrnuty teoretické a praktické poznatky a na jejich základě byly zhodnoceny možnosti praktického využívání přírodních způsobů čištění odpadních vod pro decentralizované objekty v horských a podhorských oblastech Jeseníků včetně praktického návrhu postupu při jejich výběru a budování. Studie byla v témže roce začleněna do materiálů …

stáhnout celý dokument

Úskalí provozního řádu zemního filtru - metodický pokyn M 221

Rostislav Hellstein st., Rostislav Hellstein ml.

Horské ČOV 2014

Systémy s pevnými nosiči biomasy (PNB) dnes tvoří, pro své charakteristické vlastnosti, podstatný podíl nově navrhovaných čistíren v Německu, v oblasti malých čistíren do 50EO dominantní. V chráněných krajinných oblastech je návrh systému aktivace bez pevného nosiče biomasy (PNB) a bez odpovídajícího anaerobního předčištění legislativně neprůchodný. Čistírny do 50EO byly srovnány dle použitého systému a následně vyhodnoceny. Dokument M221 je v Německu respektován bez výjimky.  Požadavek trvalé celoroční nitrifikace, dle analýz v příloze NV416/2010 Sb., je dnes tak uzákoněn i v ČR. Referát rozebírá možné příčiny a důsledky kolmatace PNB – tělesa zemního filtru (ZF) jakož i možné způsoby předcházení provozním obtížím provozovatele. V závěru přehledně srovnává systémy dle M221.

stáhnout celý dokument

Umělé mokřady pro čištění vod z malých a difúzních zdrojů

Miloš Rozkošný

Horské ČOV 2013

Příspěvek je zaměřen na umělé mokřady a jejich využití při čištění vod z malých bodových a z difúzních zdrojů znečištění, s uvedením zkušeností jak z České republiky, tak ze zahraničí. Uvedeny jsou i poznatky využitelné pro jejich navrhování v horských a podhorských oblastech, kde zejména v Rakousku a ve skandinávských zemích jsou k dispozici dlouhodobé výsledky, které prokázaly, že při vhodném návrhu a vhodných podmínkách (dostupné dostatečné pozemky) lze dosáhnout požadovaného odstranění dusíku (amoniakálního i celkového) a fosforu. Nezbytnou podmínkou dostatečné funkce je i údržba mokřadů a plánované využití odpadních produktů z provozu (zejména biomasa a kal z mechanického předčištění, nebo usazené sedimenty).

stáhnout celý dokument

Dočišťovací filtr PF-C EKO-CINIS pro vypouštění odpadních vod do podzemních

Jindřich Novák

Horské ČOV 2013

Tato prezentace představuje možný způsob dočištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění. Dočišťovací stupeň – Filtr PF-C EKO-CINIS® lze využít zejména u nepravidelně obývaných objektů zařazením za septik. Dočištění probíhá bez potřeby elektrické energie. Porovnáním hodnot sledovaných ukazatelů na odtoku Filtru PF-C EKO-CINIS® s odtokovými hodnotami vod ze zemních pískových filtrů je doložena vhodnost použití pro vypouštění přečištěných vod do vod podzemních. Vybrané sledované hodnoty z 5-ti až 10-ti protokolů rozborů vzorků jsou doplněny přehledem rozborů vzorků přečištěné odpadní vody ze dvou obecních ČOV Filtrů EKO- CINIS®. Předložen je i certifikát Filtru PF-C EKO-CINIS® vystavený na základě závěrečného protokolu o počáteční zkoušce typu. Tato prezentace obsahuje i návrh …

stáhnout celý dokument

Čistenie odpadových vôd vo Vysokých Tatrách

Ivo Frank

Horské ČOV 2014

Vysoké Tatry majú v posledných rokoch zažívajú turistický boom, a to nielen počas zimného obdobia, pre rozširovanie a obnovu lyžiarskych stredísk, ale rovnako aj počas letnej sezóny kedy je lákavá najmä vysokohorská turistika. Typickými cieľmi sú vysokohorské chaty. Tie sú rozmiestnené po celých Vysokých Tatrách, s rôznou náročnosťou prístupu k nim a s rôznou vybavenosťou. Ich návštevnosť nie je závislá od náročnosti výstupu k nim, no náročnosť ich prevádzkovania, kam spadá aj nakladanie s odpadmi a spracovanie odpadových vôd áno. Pre skúmanie boli vybrané tieto chaty: Chata pri Zelenom plese, Téryho Chata, Zbojnícka chata a Chata pod Rysmi. Ich typickými rysmi sú obmedzený prístup ku elektrickej energii a vode, a extrémne prírodné podmienky.

stáhnout celý dokument

Hospodaření s bioodpady z malých ČOV a domácností

Jan Šálek

Horské ČOV 2013

Problematika nakládání s bioodpady z malých čistíren odpadních vod a domácností je aktuální téma, které se týká zejména malých producentů těchto bioodpadů. Jedná se především o způsoby hospodaření s kaly a odpady malých čistíren, bioodpady produkovanými domácnostmi, biomasu ze zahrádek a zelených ploch, domovních travnatých komunikací apod. Referát je zaměřen na původ a charakteristiku jednotlivých druhů odpadu, jednoduché, ekonomické a ekologické způsoby nakládání s těmito materiály a jejich využití.

stáhnout celý dokument

Kvalita kalů a odpadů z domovních a malých ČOV a jejich potenciální využití

Hana Hudcová, Miloš Rozkošný

Horské ČOV 2014

Cílem příspěvku je představit dílčí část řešení projektu TA02021032, který je zaměřený na vývoj, ověření a podporu zavedení do praxe pro zařízení ekonomicky dostupné, schopné na principu kombinace mechanického a biologického anaerobního předčištění a dalších zcela nových fyzikálně-chemických postupů zabezpečit splnění zvýšených požadavků na odstranění nutrientů (N a P) a nerozpuštěných látek z odpadních vod z objektů s velkými rozdíly v sezónní produkci odpadních vod. Tato část řešení zpracovává problematiku kvality kalů a dalších odpadů z domovních a malých čistíren (do cca 1 000 EO) využívajících anaerobní a extenzivní (tzv. přírodní, nebo také přírodě blízké) procesy čištění, zahrnující i kořenové čistírny s vertikálními nebo horizontálními filtry a stabilizační nádrže.

stáhnout celý dokument

Vliv umístění rozrážecí stěny v komoře septiku na odtokové parametry

Michal Kriška, Eva Hyánková

Horské ČOV 2013

Článek se zabývá optimalizací parametrů vícekomorových septiků, se zaměřením na zpracování matematického modelu jedné komory vybraného velkoobjemového septiku. Snahou a jedním z cílů je případné nalezení závislosti umístění rozrážecí stěny v různých místech komory septiku, vliv výšky (velikosti) rozrážecí stěny a jiných parametrů na separační schopnosti zařízení. V neposlední řadě je realizováno také pozorování chování septiku při změně objemové hmotnosti akumulovaného kalu, změně umístění nátokového potrubí a úrovně hladiny kalu v komoře. Veškeré výsledky jsou statisticky vyhodnoceny a pomocí regresní analýzy jsou stanoveny potenciální odtokové koncentrace nerozpuštěných látek při různých polohách rozrážecí stěny.

stáhnout celý dokument

Možnosti nakládání s kaly z malých ČOV a příslušná legislativa

Věra Jelínková, Martina Beránková, Dagmar Vološinová

Horské ČOV 2014

Nedílnou součástí čištění odpadních vod je vznik čistírenských kalů. Problematika nakládání s kaly z ČOV se řídí několika legislativními předpisy, které spadají pod gesci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Článek se zabývá konkrétními způsoby využití kalu vzniklého při provozování zejména malých čistíren odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel (EO).

stáhnout celý dokument

Ekoster, kontejner pro kompostovací toaletu

Jindřich Novák, Petr Hrůza, Jan J. Sterec

Horské ČOV 2014

Kompostovací toaleta EKOSTER – kontejner T2 a T4 je tradiční zařízení na jímání lidských exkrementů, které je zároveň umožňuje kompostovat, ať už samostatně nebo současně s kuchyňským odpadem. Odpadá potřeba splachování vodou, přičemž novodobá konstrukce kontejneru toalety z polypropylenu zajišťuje maximální těsnost a dlouhodobou životnost bez vlivu na komfort bydlení, tedy pro uživatele, kteří jsou ochotni zabývat se svým odpadem, a kteří považují splachování záchodů pitnou vodou za nepřiměřené. Kontejner je hodné doplnit shozovou šachtou a speciální porculánovou toaletní mísou. Tím je umožněna instalace a kultura používání podobná dnes již klasickým WC, tedy přímo v obytných prostorách.

stáhnout celý dokument

Kolmatace - významné omezení funkčnosti umělých mokřadů - jak jí předcházet, jak ji odstranit?

Eva Mlejnská

Horské ČOV 2013

Kolmatace je všeobecným problémem porézních materiálů, kterými proudí srážkové, průsakové nebo odpadní vody. U horizontálně a vertikálně protékaných umělých mokřadů, které jsou v malých obcích do 500 obyvatel využívány k čištění komunálních odpadních vod, je problém kolmatace poměrně častým a významným jevem. Prvním cílem příspěvku je shrnutí možných příčin vzniku kolmatace. Protože je proces kolmatace velmi složitý a názory na jeho vznik nejsou zcela jednotné, je důležité popsat fyzikální, chemické a biologické procesy, které vedou ke snižování propustnosti porézních materiálů. Druhým cílem příspěvku je popsat, jak kolmataci co nejlépe předcházet …

stáhnout celý dokument