os-čao-czwa

Malé domovní čistírny a odlučovače

Problematika vsakování odpadních vod v CHKO

Svatopluk Šeda

Horské ČOV 2013

Chráněná krajinná oblast (CHKO) je naše národní kategorie, určená k ochraně rozlehlejších území nebo celých geografických oblastí s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristickým reliéfem a převahou přirozených, resp. polopřirozených ekosystémů. V současné době je v ČR v této kategorii chráněno 24 území. Vodní ekosystém patří zpravidla mezi klíčové prvky souboru jiných přírodních ekosystémů a v některé CHKO, například Litovelské Pomoraví, Třeboňsko, aj. jsou na vodním režimu závislé přímo existenčně. Přirozený vodní režim je v naší zemi významně ovlivňován činností člověka, a proto se pro jednotlivé CHKO zpracovávají v souladu s § 38 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny tzv. Plány péče o chráněnou oblast.

stáhnout celý dokument

Separace žlutých vod - možnost minimalizace odtoku nutrientů na odtoku z ČOV

Jakub Vrána, Darina Vinklárková, Karel Plotěný

Horské ČOV 2013

Z hlediska obsahu využitelných nutrientů jsou komunální odpadní vody nejvíce zatíženy koncentrovanou močí (žlutými vodami) a tato část odpadních vod se jeví i jako nejzajímavější pro efektivní získávání a využití živin z odpadních vod. Separační/oddělené toalety umožňují získání málo naředěných žlutých vod. Ještě více zakoncentrované pak mohou být žluté vody z bezvodých urinalů/pisoárů. KZ výsledků sledování jednotlivých frakcí odpadních vod z hlediska obsahu nutrientů. V případě odseparování frakce moči lze předpokládat významné ovlivnění odtokových parametrů při čištění odpadních vod.

stáhnout celý dokument

Technická řešení a legislativa pro opětovné využití použitých vod

Michaela Vojtěchovská Šrámková

Horské ČOV 2013

Vodní hospodářství z hlediska nakládání s veškerými vodními zdroji je v posledních letech velmi diskutovaným tématem. Hlavními zdroji užitkové vody i vody vhodné pro úpravu na pitnou vodu jsou povrchové a podzemní zdroje. Tyto zdroje však nejsou jedinou možností a vzhledem k měnící se hydrologické situaci ve světě i v České republice, je třeba nahlížet na tuto problematiku s ohledem na udržitelný vývoj. Ochrana životního prostředí je velmi komplexní oblast, kde voda a její koloběh tvoří pouze část celku, nicméně naprosto nepostradatelnou. Voda zabezpečuje pro řadu živočišných i rostlinných druhů životní prostor a pro všechny ostatní je z hlediska funkce nezbytná. Pro budoucí zachování dostatečného množství kvalitních vodních zdrojů nutných pro život na Zemi, je tedy třeba nakládat s nimi vyváženě …

stáhnout celý dokument

Zkoušení malých čistíren odpadních vod ve VÚV TMG, v.v.i.

Věra Jelínková, Ondřej Taufer, Dana Baudišová

Horské ČOV 2013

Vývoj a hodnocení domovních čistíren odpadních vod ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka má dlouholetou tradici. Od roku 2006 se ve Zkušební laboratoři vodohospodářských zařízení provádí akreditované zkoušení účinnosti čištění domovních ČOV dle ČSN EN 12566-3+A1. Článek uvádí souhrnné výsledky z tohoto testování domovních ČOV. Dále jsou uvedeny hodnoty mikrobiologického znečištění odtoků z deseti domovních ČOV. V rámci projektu TAČR byl sledován vliv biotechnologického preparátu na jedné domovní čistírně. Výsledky testování však nejsou jednoznačně prokazatelné.

stáhnout celý dokument

Ohlašování DČOV - nová legislativa, zkušenosti z kontrol

Martin Koller, Karel Plotěný

Horské ČOV 2013

Cílem tohoto příspěvku je představit metodiku provádění technických revizí domovních čistíren na ohlášení vypracovanou Ministerstvem životního prostředí – odborem ochrany vod ve spolupráci s odbornou skupinou Malé čistírny a odlučovače (ČAO) při CzWA.

stáhnout celý dokument

Přírodní způsoby čištění odpadních vod vhodné pro decentralizované objekty v oblasti Jeseníků

Zdeňka Žáková, Pavel Žák

Horské ČOV 2013

Studie "Přírodní způsoby čištění odpadních vod vhodné pro decentralizované objekty v oblasti Jeseníků" byla zpracována v roce 2000 pro potřeby CHKO Jeseníky na základě tehdejších znalostí a zkušeností s využíváním přírodních způsobů čištění odpadních vod ve světě i v České republice. Byly v ní stručně shrnuty teoretické a praktické poznatky a na jejich základě byly zhodnoceny možnosti praktického využívání přírodních způsobů čištění odpadních vod pro decentralizované objekty v horských a podhorských oblastech Jeseníků včetně praktického návrhu postupu při jejich výběru a budování. Studie byla v témže roce začleněna do materiálů …

stáhnout celý dokument

Umělé mokřady pro čištění vod z malých a difúzních zdrojů

Miloš Rozkošný

Horské ČOV 2013

Příspěvek je zaměřen na umělé mokřady a jejich využití při čištění vod z malých bodových a z difúzních zdrojů znečištění, s uvedením zkušeností jak z České republiky, tak ze zahraničí. Uvedeny jsou i poznatky využitelné pro jejich navrhování v horských a podhorských oblastech, kde zejména v Rakousku a ve skandinávských zemích jsou k dispozici dlouhodobé výsledky, které prokázaly, že při vhodném návrhu a vhodných podmínkách (dostupné dostatečné pozemky) lze dosáhnout požadovaného odstranění dusíku (amoniakálního i celkového) a fosforu. Nezbytnou podmínkou dostatečné funkce je i údržba mokřadů a plánované využití odpadních produktů z provozu (zejména biomasa a kal z mechanického předčištění, nebo usazené sedimenty).

stáhnout celý dokument

Dočišťovací filtr PF-C EKO-CINIS pro vypouštění odpadních vod do podzemních

Jindřich Novák

Horské ČOV 2013

Tato prezentace představuje možný způsob dočištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění. Dočišťovací stupeň – Filtr PF-C EKO-CINIS® lze využít zejména u nepravidelně obývaných objektů zařazením za septik. Dočištění probíhá bez potřeby elektrické energie. Porovnáním hodnot sledovaných ukazatelů na odtoku Filtru PF-C EKO-CINIS® s odtokovými hodnotami vod ze zemních pískových filtrů je doložena vhodnost použití pro vypouštění přečištěných vod do vod podzemních. Vybrané sledované hodnoty z 5-ti až 10-ti protokolů rozborů vzorků jsou doplněny přehledem rozborů vzorků přečištěné odpadní vody ze dvou obecních ČOV Filtrů EKO- CINIS®. Předložen je i certifikát Filtru PF-C EKO-CINIS® vystavený na základě závěrečného protokolu o počáteční zkoušce typu. Tato prezentace obsahuje i návrh …

stáhnout celý dokument

Hospodaření s bioodpady z malých ČOV a domácností

Jan Šálek

Horské ČOV 2013

Problematika nakládání s bioodpady z malých čistíren odpadních vod a domácností je aktuální téma, které se týká zejména malých producentů těchto bioodpadů. Jedná se především o způsoby hospodaření s kaly a odpady malých čistíren, bioodpady produkovanými domácnostmi, biomasu ze zahrádek a zelených ploch, domovních travnatých komunikací apod. Referát je zaměřen na původ a charakteristiku jednotlivých druhů odpadu, jednoduché, ekonomické a ekologické způsoby nakládání s těmito materiály a jejich využití.

stáhnout celý dokument

Vliv umístění rozrážecí stěny v komoře septiku na odtokové parametry

Michal Kriška, Eva Hyánková

Horské ČOV 2013

Článek se zabývá optimalizací parametrů vícekomorových septiků, se zaměřením na zpracování matematického modelu jedné komory vybraného velkoobjemového septiku. Snahou a jedním z cílů je případné nalezení závislosti umístění rozrážecí stěny v různých místech komory septiku, vliv výšky (velikosti) rozrážecí stěny a jiných parametrů na separační schopnosti zařízení. V neposlední řadě je realizováno také pozorování chování septiku při změně objemové hmotnosti akumulovaného kalu, změně umístění nátokového potrubí a úrovně hladiny kalu v komoře. Veškeré výsledky jsou statisticky vyhodnoceny a pomocí regresní analýzy jsou stanoveny potenciální odtokové koncentrace nerozpuštěných látek při různých polohách rozrážecí stěny.

stáhnout celý dokument

Kolmatace - významné omezení funkčnosti umělých mokřadů - jak jí předcházet, jak ji odstranit?

Eva Mlejnská

Horské ČOV 2013

Kolmatace je všeobecným problémem porézních materiálů, kterými proudí srážkové, průsakové nebo odpadní vody. U horizontálně a vertikálně protékaných umělých mokřadů, které jsou v malých obcích do 500 obyvatel využívány k čištění komunálních odpadních vod, je problém kolmatace poměrně častým a významným jevem. Prvním cílem příspěvku je shrnutí možných příčin vzniku kolmatace. Protože je proces kolmatace velmi složitý a názory na jeho vznik nejsou zcela jednotné, je důležité popsat fyzikální, chemické a biologické procesy, které vedou ke snižování propustnosti porézních materiálů. Druhým cílem příspěvku je popsat, jak kolmataci co nejlépe předcházet …

stáhnout celý dokument