os-čao-czwa

Malé domovní čistírny a odlučovače

ČOV v horách 2020 - netradičně, online

Vzhledem k situaci byt tradiční seminář přesunut, ne v čase, jako většina seminářů, ale na internet. Místo výhledů na kopce účastníci sledovali monitor, výhodou bylo, že většinou u nějakého teplého nápoje a někteří možná i v pyžamu.

Co se týká obsahu a návštěvníků se dá říct, že byli tradiční a někteří se dokonce kvůli semináři naučili zacházet se ZOOMem.

Venkovské oblasti, sucho, legislativa a udržitelnost

Karel Plotěný

Horské ČOV 2020

Na příkladech byly zdůrazněny odlišnosti městských aglomerací a venkovských oblastí a nutnost individuálního přístupu ke každé lokalitě, pokud nechceme jednat neekonomicky, neekologicky a nebo nesociálně a tedy neudržitelně. V rámci přednášky byly publikovány příklady chybných koncepčních řešení, a i drobných rozhodnutí, které vyplývají z nedostatků v legislativě a v chování odpovědných osob a institucí.  Možná to nejpodstatnější byl závěr, kdy bylo konstatováno, že řešením multikriteriálních hodnocení v oblasti mnohoznačnosti (což řešení venkovských oblastí je) je nemožné efektivně vyřešit podrobnou legislativou. Obecně se mnohoznačnost řeší obecnými pravidly (jednej udržitelně) a osobní odpovědností za konkrétní řešení a splnění konkrétních cílů. Jedině tak je možné eliminovat chyby vznikající uplatněním universálních pravidel, která ale nejsou optimální v celém rozsahu řešení. Za všechny případy – uplatnění zákazu zasakování na břehu vodárenského toku.

stáhnout celý dokument

Domovní ČOV v Rakousku a Německu

Michal Mrkývka

Horské ČOV 2020

Z příspěvku Ing. Mrkývky, který řešil Domovní čistírny v Rakousku a Německu vyplynulo hned několik skutečností. Jak v Německu, tak i v Rakousku jsou domovní čistírny rovnoceným způsobem řešení odpadních vod, V Německu je řešeno dokonce 10% obyvatelstva tímto způsobem. Rozdíl je v chápání typického uživatele domovní čistírny ze strany státu – protože stát chce dosáhnout navýšení úrovně čištění, tak ty, kteří jsou nucení vydávat větší prostředky a jsou tak znevýhodnění stát podporuje dotacemi a maximálním ulehčením z hlediska administrativy (např. v Německu je také možné ohlášení). Na druhé straně je stát důsledný co se týká kontroly provozu a vytvoření odpovědnosti za provoz – uživatel je povinen vést provozní deník a v týdenních intervalech do něj zapisovat stav. Kontrola čistíren (zprostředkovaná přes servisní firmy) vedla i k tomu, jak se časem měnily technologie – od jednoduchých protékaných aktivačních čistíren šel vývoj dvěma směry. K sofistikovanějším a lépe dozorovatelnějším SBR a k extenzivním způsobům (úplně blbuvzdorné). V současné době je již i viditelný nárůst řešení s tzv. NASS (novými sanitárními způsoby) tj. s dělením vod, kdy černé vody (spíše jen exkrementy a moč) se zpracují odděleně a šedé vody (obsahující minimum nutrientů) se zasáknou v místě. Tato řešení, která jsou nejekonomičtější a nejekologičtější se začínají zkoušet i jako řešení městských čtvrtí – viz Hamburg.

stáhnout celý dokument

Přírodní čistírna pro skupinu domů s možností recyklace vody v období sucha

Michal Kriška

Horské ČOV 2020

Příspěvek přinesl ukázku konkrétního technického řešení na okraji malé obce Samopše, která nemá zbudovanou kanalizační soustavu. Čistírna pro skupinu celkem osmi nově stavěných rodinných domů bez možnosti vypouštění do povrchových vod. V projektu je kladen důraz na ekologičnost, minimální provozní náročnost, minimální spotřebu el. energie a zároveň vysokou čistící účinnost ve většině sledovaných parametrů – zejména z důvodu opětovného využívání vody jak uvnitř objektů (splachování WC), tak s možností závlahy zelených střech, travnatých pozemků apod. Recyklace je přitom zabezpečena prostřednictvím jednoduché soustavy několika tlakových elektroventilů, ovládaných plovákovými spínači. V jednoduchosti je krása – pokud dojdou srážkové vody, systém se může doplňovat pitnou vodou. Pokud bude nedostatek vyčištěné odpadní vody (výpar bude vyšší než produkce), potom se systém automaticky přepíná do nouzového režimu, apod. Předpokládá se minimální podíl odtoku vyčištěné vody do společného trativodu. Čistírna, která se může stát vzorem pro projekty zejména v oblastech, kde jsou kladeny vysoké důrazy na účinnosti (BSK5 99 %, CHSKCr  98%, N-NH4 99 %, Ncelk 70 %). Vícestupňové řešení pomocí dvou navazujících vertikálních filtrů vychází z Rakouských vzorů a norem. Uplatnění tohoto uspořádání zejména pro horské oblasti, kde je možnost řešení zcela bez elektrické energie – jen je zapotřebí mít k dispozici převýšení v rámci pozemku přibližně 5,0 metrů. Řešení zajistí jak snížení množství čerpané podzemní vody, zadrží vodu v krajině, zlepší mikroklima, zajistí vysoce kvalitní vyčištění. Pokud se ukáže jeho účinnost, potom by nemělo nic bránit v rozšíření obdobných konfigurací tak, jak to mají v Rakousku.

stáhnout celý dokument