os-čao-czwa

Malé domovní čistírny a odlučovače

Tradiční seminář, řešící nakládání s odpadními vodami v horských a podhorských oblastech

V letošním roce pokračuje velice úspěšné a populární opakování semináře, zaměřujícího se na svými nosnými tématy na problematiku čištění odpadních vod v horských oblastech, které jsou typické jak nižšími venkovními teplotami, ale zejména výrazně rozkolísaným provozem. Dva faktory, se kterými se musí provozovatelé osamocených horských objektů popasovat, vedou často k velice složitým diskuzím a dialogům, které řešení je nejlepší? Vybrat si malou "balenou", klasickou čistírnu odpadních vod, nebo sáhnout po přírodní technologii - zahrnující vícekomorové septiky s navazujícím filtračním prostředím? Obojí řešení má své pro i proti. V obou případech je následně potřeba řešit, co s vyčištěnou odpadní vodou? Odvod do potoka nebo zasakování?

Na všechny otázky se pokusí odpovědět skupina přednášejících, kteří do svých prezentací zahrnou nejnovější poznatky z návrhu a provozu všech typů čistírenských objektů.

Komplexní řešení vodního hospodářství rekreačních objektů

Jan Šálek

Horské ČOV 2014

Problematika vodního hospodářství rekreačních objektů nutně vyžaduje komplexní zpracování této tématiky, počínaje návrhem a posouzením vodních zdrojů, stanovení zásad hospodaření s vodou (vodního režimu) včetně recirkulací a vícenásobného využití vody, určení způsobu hospodaření se srážkovými vodami, až po návrh ekonomického a ekologického způsobu čištění znečištěných a odpadních vod, způsobu nakládání s vyčištěnými odpadními vodami (vypouštění do vodních toků, způsoby hospodaření s těmito vodami, návrh bezodtokých uspořádání), včetně vyřešení odpadového hospodářství, které bezprostředně souvisí s vodním hospodářstvím rekreačního zařízení.

stáhnout celý dokument

Zkušenosti s revizemi domovních čistíren

Karel Plotěný

Horské ČOV 2014

Předpokládá se, že v budoucnu bude v ČR cca milión lidí řešit čištění odpadních vod decentrálně, což představuje asi 80 000 ks malých a domovních čistíren. Příspěvek se zabývá legislativními podmínkami povolování a kontrolou domovních čistíren odpadních vod. Pro zjednodušení povolování těchto staveb byl zvolen institut ohlášení stavby, což je postup ze stavebního zákona, který umožňuje zjednodušenou cestou „povolit“ některé typy staveb. Zákon při tom vychází u povolování ČOV z tzv. výrobkového přístupu, který je cestou, jak zefektivnit proces povolování domovních čistíren. Po asi dvou letech, kdy zákon platí, by bylo dobré se ohlédnout a zhodnotit, jaký má vliv na realitu, a to jak po stránce výrobkové (kvalita a dodržování výrobkové legislativy), tak po stránce dopadů na skutečný

stáhnout celý dokument

Testování malých čistíren odpadních vod za septikem

Věra Jelínková

Horské ČOV 2014

Problematikou domovních čistíren odpadních vod se pracovníci ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka zabývají již řadu let. Od roku 2006 se ve Zkušební laboratoři vodohospodářských zařízení provádí akreditované zkoušení účinnosti čištění domovních ČOV dle ČSN EN 12566-3. V loňském roce vyšla další harmonizovaná část normy 12566-6, která obsahuje požadavky na prefabrikované čistírny použité jako dočištění odpadních vod za septikem. Přechodné období pro tuto část normy je do listopadu 2014. Akreditaci pro testování čistíren podle této normy by měla Zkušební laboratoř technologií a složek životního prostředí VÚV TGM, v.v.i. získat do konce roku 2014.

stáhnout celý dokument

Odstraňování amoniaku filtračními systémy

Michal Kriška, Pavel Menšík, Miroslava Němcová, Tereza Fialová

Horské ČOV 2014

Technologie filtračních systémů pro účely čištění odpadních vod je jedním z nejstarších popsaných přístupů. Filtrační systémy, jak je známe dnes, lze rozdělit na umělé nebo přírodní, jejímž principem je využití co možná nejvíce přirozených pochodů v přírodě probíhajících, co nejméně vložené elektřiny a složitějších technologických zařízení. Referát se soustředí na zkušenosti z testování několika filtračních kolon, popisuje simulování filtračních procesů v prostředí matematického předpovědního modelu, v poslední části je představen vyvinutý software, sloužící projektantům a provozovatelům filtračních systémů pro náhled do vnitřního prostoru filtračního prostředí. Jako velice podstatné pro výsledné odtokové parametry se ukazuje uspořádání filtrů, kdy je potřeba citlivě volit vodou nasycené filtrační prostředí nebo …

stáhnout celý dokument

Odstraňování amoniaku jinými než biologickými způsoby

Karel Plotěný, Darina Vinklárková, Michal Kriška, Miloš Rozkošný, Miroslav Plotěný

Horské ČOV 2014

Tam, kde není rovnoměrný nátok na ČOV z důvodů přerušeného užívání nemovitosti, tam není možné použít ČOV založené na aerobních procesech (aktivaci a případně ani biofiltr). V řadě případů je dle legislativy požadováno, aby ČOV splňovala stejné odtokové parametry, které jsou obvyklé u aerobního čištění - tj. odstranění jak organických látek (BSK do 30 mg/l) tak i nitrifikaci (NH4-N do 20 mg/l). Proto jsme se v rámci projektu TAČR, na kterém se podíleli následující řešitelé – ASIO jako koordinátor projektu, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., firma Projekty VODAM a Vysoké učení technické v Brně, rozhodli prozkoumat a srovnat různé možnosti, jak těchto požadavků dosáhnout. Pro ověření byla zvolena sestava anaerobního předčištění postupně doplňovaná různými způsoby …

stáhnout celý dokument

Dočišťovací filtr s filtrační látkou cinis

Jindřich Novák, Jan Maloch

Horské ČOV 2014

Článek představuje způsob dočištění odpadních vod ze zdrojů znečištění do 500 EO. Význam použití filtrační látky CINIS®  je především v tom, že s velkou rezervou splňuje požadavky NV 416/2010Sb. na jakost vod pro vypouštění do půdního horizontu, dle vodního zákona (VZ) do vod podzemních. Dočišťovací stupeň – Filtr PF-C EKO-CINIS® lze využít zejména u nepravidelně obývaných objektů, k rodinným domům (RD), penzionům a pro malé obce. Dočištění probíhá bez potřeby elektrické energie. Je zde uvedeno porovnání hodnot sledovaných ukazatelů na odtoku Filtru PF-C EKO-CINIS® s odtokovými hodnotami vod ze zemních pískových filtrů. Dále uvádíme příklady obecních ČOV s použitím látky CINIS®.

stáhnout celý dokument

Úskalí provozního řádu zemního filtru - metodický pokyn M 221

Rostislav Hellstein st., Rostislav Hellstein ml.

Horské ČOV 2014

Systémy s pevnými nosiči biomasy (PNB) dnes tvoří, pro své charakteristické vlastnosti, podstatný podíl nově navrhovaných čistíren v Německu, v oblasti malých čistíren do 50EO dominantní. V chráněných krajinných oblastech je návrh systému aktivace bez pevného nosiče biomasy (PNB) a bez odpovídajícího anaerobního předčištění legislativně neprůchodný. Čistírny do 50EO byly srovnány dle použitého systému a následně vyhodnoceny. Dokument M221 je v Německu respektován bez výjimky.  Požadavek trvalé celoroční nitrifikace, dle analýz v příloze NV416/2010 Sb., je dnes tak uzákoněn i v ČR. Referát rozebírá možné příčiny a důsledky kolmatace PNB – tělesa zemního filtru (ZF) jakož i možné způsoby předcházení provozním obtížím provozovatele. V závěru přehledně srovnává systémy dle M221.

stáhnout celý dokument

Čistenie odpadových vôd vo Vysokých Tatrách

Ivo Frank

Horské ČOV 2014

Vysoké Tatry majú v posledných rokoch zažívajú turistický boom, a to nielen počas zimného obdobia, pre rozširovanie a obnovu lyžiarskych stredísk, ale rovnako aj počas letnej sezóny kedy je lákavá najmä vysokohorská turistika. Typickými cieľmi sú vysokohorské chaty. Tie sú rozmiestnené po celých Vysokých Tatrách, s rôznou náročnosťou prístupu k nim a s rôznou vybavenosťou. Ich návštevnosť nie je závislá od náročnosti výstupu k nim, no náročnosť ich prevádzkovania, kam spadá aj nakladanie s odpadmi a spracovanie odpadových vôd áno. Pre skúmanie boli vybrané tieto chaty: Chata pri Zelenom plese, Téryho Chata, Zbojnícka chata a Chata pod Rysmi. Ich typickými rysmi sú obmedzený prístup ku elektrickej energii a vode, a extrémne prírodné podmienky.

stáhnout celý dokument

Kvalita kalů a odpadů z domovních a malých ČOV a jejich potenciální využití

Hana Hudcová, Miloš Rozkošný

Horské ČOV 2014

Cílem příspěvku je představit dílčí část řešení projektu TA02021032, který je zaměřený na vývoj, ověření a podporu zavedení do praxe pro zařízení ekonomicky dostupné, schopné na principu kombinace mechanického a biologického anaerobního předčištění a dalších zcela nových fyzikálně-chemických postupů zabezpečit splnění zvýšených požadavků na odstranění nutrientů (N a P) a nerozpuštěných látek z odpadních vod z objektů s velkými rozdíly v sezónní produkci odpadních vod. Tato část řešení zpracovává problematiku kvality kalů a dalších odpadů z domovních a malých čistíren (do cca 1 000 EO) využívajících anaerobní a extenzivní (tzv. přírodní, nebo také přírodě blízké) procesy čištění, zahrnující i kořenové čistírny s vertikálními nebo horizontálními filtry a stabilizační nádrže.

stáhnout celý dokument

Možnosti nakládání s kaly z malých ČOV a příslušná legislativa

Věra Jelínková, Martina Beránková, Dagmar Vološinová

Horské ČOV 2014

Nedílnou součástí čištění odpadních vod je vznik čistírenských kalů. Problematika nakládání s kaly z ČOV se řídí několika legislativními předpisy, které spadají pod gesci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Článek se zabývá konkrétními způsoby využití kalu vzniklého při provozování zejména malých čistíren odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel (EO).

stáhnout celý dokument

Ekoster, kontejner pro kompostovací toaletu

Jindřich Novák, Petr Hrůza, Jan J. Sterec

Horské ČOV 2014

Kompostovací toaleta EKOSTER – kontejner T2 a T4 je tradiční zařízení na jímání lidských exkrementů, které je zároveň umožňuje kompostovat, ať už samostatně nebo současně s kuchyňským odpadem. Odpadá potřeba splachování vodou, přičemž novodobá konstrukce kontejneru toalety z polypropylenu zajišťuje maximální těsnost a dlouhodobou životnost bez vlivu na komfort bydlení, tedy pro uživatele, kteří jsou ochotni zabývat se svým odpadem, a kteří považují splachování záchodů pitnou vodou za nepřiměřené. Kontejner je hodné doplnit shozovou šachtou a speciální porculánovou toaletní mísou. Tím je umožněna instalace a kultura používání podobná dnes již klasickým WC, tedy přímo v obytných prostorách.

stáhnout celý dokument