• Malá čistírna odpadních vod
  • Malá kořenová čistírna odpadních vod
  • Malá kořenová čistírna odpadních vod s dočištěním v biologické nádrži

ČOI - Kontroly domovních čistíren odpadních vod

Výsledky celoplošné kontroly 47 výrobců čistíren do 50 EO

Brno, 14.10.2013

Od dubna 2012 do června 2013 provedla Česká obchodní inspekce celoplošnou kontrolní akci u 47 výrobců balených a/nebo na místě montovaných čistíren odpadních vod do 50 EO a prefabrikovaných septiků. Kontroly byly provedeny na základě podnětu Ministerstva životního prostředí, Odboru ochrany vod a také podnětů nebo dotazů spotřebitelů. Pro tuto výrobkovou oblast je kontrolním orgánem Česká obchodní inspekce, která kontrolu zaměřila na dodržování zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE. Při kontrolách využili inspektoři dokladovou dokumentaci výrobců, kterou pro kontrolní účely poskytly vodoprávní úřady, jimž byla předložena v rámci stavebního řízení. Při kontrolách inspektoři ČOI prokázali mimo jiné, že někteří výrobci v ES prohlášení o shodě uváděli nepravdivé údaje. Nadhodnocovali účinnost čištění ve srovnání s výsledky dosaženými při počáteční zkoušce typu a vedli dvojí dokumentaci - jednu pro ČOI a druhou pro stavební úřady. Se závěry kontrolní akce bude seznámeno Ministerstvo životního prostředí a vodoprávní úřady.

Od roku 2010 platí novela vodního zákona (zák. č. 254/2001 Sb., o vodách), která zakotvila (§ 15a) ve vztahu k vodním dílům určeným pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO (ekvivalentních obyvatel) možnost jejich ohlášení dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Podmínkou je splnění náležitostí stanovených vodním zákonem a příslušnými nařízeními vlády (č. 61/2003 Sb. - pro případy vypouštění odpadních vod do vod povrchových, kanalizací a č. 416/2010 Sb. - pro případy vypouštění odpadních vod do vod podzemních). Základním zákonným požadavkem je, aby vodní dílo určené pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO bylo z podstatné části tvořeno výrobkem označovaným CE podle zákona č. 22/1997 Sb. Povolení k ohlášení stavby vydává místně příslušný vodoprávní úřad na základě ohlašovatelem předloženého „Prohlášení o shodě“ vydaného výrobcem. Vodoprávní úřad na základě prohlášení o shodě posuzuje, zda zařízení – výrobek domovní čistírna odpadních vod (DČOV) splňuje nařízeními požadovanou účinnost čištění.

Vodoprávní úřady zaznamenaly uvádění nepravdivých údajů v předložených prohlášeních o shodě. Jednalo se o nadlepšování prezentovaných výsledků výrobcem ve srovnání se skutečně dosaženými výsledky při počáteční zkoušce typu. Výrobci nejsou v současné době povinni předkládat vodoprávním úřadům protokoly o počáteční zkoušce typu a vodoprávní úřady si tuto informaci nemohou vyžádat u notifikovaných osob, které váže k výrobcům obchodní vztah. Česká obchodní inspekce je kontrolním orgánem, kterému jsou výrobci ze zákona povinni předložit protokoly o počáteční zkoušce typu výrobku.

Česká obchodní inspekce na základě tohoto podnětu zahájila kontroly uvedených stavebních výrobků. Inspektoři při kontrolách ověřovali pravdivost údajů uváděných v prohlášení o shodě, a to účinnost čištění vzhledem k předloženým protokolům o počáteční zkoušce typu a splnění dalších náležitostí vyplývajících ze zákona o technických požadavcích na výrobky a příslušných prováděcích a technických předpisů.

Na stavební výrobky – domovní čistírny odpadních a septiky se vztahuje ČSN EN 12566-3+A1 Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod do 50 EO a ČSN EN 12566-1+A1 Prefabrikované septiky, používané k částečnému čištění splaškových odpadních vod do 50 EO. U těchto stavebních výrobků je kontrola zaměřena na plnění povinností stanovených zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE. (K 1. 7. 2013 bylo toto nařízení zrušeno a nahrazeno nařízením EP a Rady č. 305/2011).
V České republice pro uvedené výrobky platí související požadavky dle nařízení vlády č. 23/2011, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Tyto předpisy stanovují jednotlivé třídy nebo kategorie výrobků a podmínky, ke kterým je nutno prokázat účinnost čištění podle CHSK, BSK5, NL nebo podle CHSK, BSK5, NL, N-NH4+ a Pcelk.

Z celkem 47 výrobců domovních čistíren odpadních vod (dále DČOV) bylo vytipováno a následně do konce roku 2012 zkontrolováno 29 subjektů, včetně 3 kontrol u zahraničních výrobců ve spolupráci se Slovenskou obchodní inspekcí. Do konce června 2013 bylo zkontrolováno zbývajících 18 výrobců, včetně zjišťování informací ohledně jednoho zahraničního výrobce (Velká Británie).

Výsledky kontrol

Při kontrolách prováděných v roce 2012 odhalili inspektoři řadu chyb v předložené dokumentaci, včetně neexistence protokolů o zkoušce (ITT) u některých výrobků. Z celkového počtu 29 výrobců (z toho 3 slovenských, kontrolovaných SOI), bylo u 15 z nich zjištěno porušení zákona o technických požadavcích na výrobky (zák. č. 22/1997 Sb.). Největší počet pochybení se týkal označení CE, které nebylo doprovázeno všemi stanovenými údaji a charakteristikami. Na základě podkladů poskytnutých vodoprávními úřady byla potvrzena domněnka ČOI o existenci dvojí dokumentace – jedné pro ČOI a druhé pro stavební úřady. Výrobci v rámci stavebního řízení předložili úřadům další ES prohlášení o shodě, ve kterých uváděli jiné hodnoty účinnosti čištění, případně další hodnoty účinnosti čištění, které neměli podloženy zkušebními protokoly (N-NH4+ a Pcelk). Ve třech případech bylo zjištěno, že výrobci uváděli na trh výrobek bez posouzení shody. V jednom z případů s padělaným ES prohlášením o shodě, kdy jako podklad výrobce použil ES prohlášení o shodě jiného výrobce. Z uvedených důvodů byla kontrola prodloužena a bylo rozhodnuto zkontrolovat všechny výrobce uvedené MŽP.

Zbývajících 18 výrobců bylo zkontrolováno v období od 2. 1. do 28. 6. 2013 a byla zjištěna další pochybení týkající se předložené dokumentace, zejména náležitosti označení CE a nedostatečné pokyny k montáži výrobků. I při těchto kontrolách se potvrdilo, že výrobci předkládají jiné prohlášení o shodě ke stavebnímu řízení a jiné při kontrole ČOI. Ve dvou případech byla odhalena neexistence protokolu o počáteční zkoušce typu (ITT), bez něhož nelze výrobek uvést na trh EU.

Ze 47 kontrolovaných subjektů, včetně 4 zahraničních, porušilo 20 výrobců (tj. cca 45 %) zákon o technických požadavcích na výrobky (zák. č. 22/1997 Sb.). V 6 případech inspektoři zjistili, že výrobci uváděli výrobky na trh bez posouzení shody, v jednom případě s padělaným ES prohlášením o shodě. Ostatní výrobci provedli posouzení shody stanoveným způsobem (v souladu s požadavky nařízení vlády č. 190/2002 Sb. a ČSN EN 12566-3+A1) a vydali ES prohlášení o shodě, ve kterém uváděli vlastnost účinnost čištění parametry shodnými s naměřenými hodnotami v protokolech o počáteční zkoušce typu, vydaných notifikovanou osobou.

V 15 případech bylo kontrolované osobě v postavení výrobce uloženo opatření ve stanovené lhůtě odstranit zjištěné nedostatky, případně učinit nezbytná opatření k nápravě a informovat následně orgán dozoru o přijatých opatřeních. 8 výrobcům byly za zjištěná porušení uloženy pokuty příkazem vydaným na místě v celkové výši 55 000 Kč. V 1 případě byla pro porušení povinnosti výrobce uložena pokuta ve výši 150 000 Kč a s 11 výrobci je vedeno nebo bude zahájeno správní řízení.

Závěr

Česká obchodní inspekce v rámci kontrolní akce zjistila a prokázala, že někteří výrobci v ES prohlášení o shodě uváděli nepravdivé údaje. Nadhodnocovali účinnost čištění ve srovnání se skutečně dosaženými výsledky při počáteční zkoušce typu. Někteří výrobci rovněž nepravdivě uváděli, že výrobky splňují i požadavky na vyšší účinnost čištění (třídy II - DČOV u nichž je vyšší účinnost odstranění uhlíkatého znečištění a stabilní nitrifikace a třídy III – DČOV u nichž je vyšší účinnost nitrifikace a odstranění fosforu), a rovněž v rozporu se skutečností uváděli, že výrobky splňují požadavky kategorie certifikovaného výrobku určeného k čištění odpadních vod, z nichž mohou být odpadní vody vypouštěny do podzemních vod. Se závěry kontrolní akce bude po uzavření všech kontrol seznámeno Ministerstvo životního prostředí a vodoprávní úřady.

Ing. Monika Košlerová

Ústřední inspektorát České obchodní inspekce

 

Text ke stažení v