• Malá čistírna odpadních vod
  • Malá kořenová čistírna odpadních vod
  • Malá kořenová čistírna odpadních vod s dočištěním v biologické nádrži

Odborná konference, shrnutí účasti skupiny ČAO

Konference VODA, Poděbrady

Dne 18 - 20.9.2013, lázeňské město Poděbrady

Naše skupina Malé domovní čistírny a odlučovače si v rámci programové náplně vydobyla samostatně realizovanou sekci, která obsahovala hned několik přednášek, souvisejících s odbornou náplní naší skupiny.

Program sekce 6 se zaměřil v Salónku hotelu Bellevue na právní a technické aspekty aplikace a provozu malých a domovních ČOV. Moderátorem byl Ing. Karel Plotěný, program sestával z následujících přednášek:


09.00 – 09.30 Domovní čistírny do 50 EO – legislativa, ohlášení a provádění revizí ( Koller M., Plotěný K.)
09.30 – 10.00 Snižování provozních nákladů reálné ČOV s MBR (Vilím D.)
10.00 – 10.30 Kolmatace porézních materiálů – příčiny vzniku, vliv na účinnost čištění, možnosti odstranění (Mlejnská E.)
10.30 – 11.00 Přestávka
11.00 – 11.30 Extenzívní kalové hospodářství malých čistíren s minimálními nároky na energii (Kriška M., Hudcová T., Rozkošný M.)
11.30 – 12.00 Zkušenosti s rekonstrukcí malých ČOV do 2000 EO (Žabková I., Krejčí J.)
12.00 – 12.30 Souhrnná diskuse

Po stránce legislativní byl velice významný příspěvek prvního přednášejícího Ing. Kollera, který prezentoval zkušenosti se zaváděním nového způsobu schvalování domovních čistíren. V rámci přednášky prezentoval i stanovisko odborné skupiny ČAO k diskuzi o možných změnách v NV 416/2010 Sb., případně i zákonu O vodách.

Následné prezentace se zabývaly jak možnostmi eliminace provozních nákladů vysoce účinných malých membránových čistíren, kolmatačními procesy malých kořenových čistíren odpadních vod, možnostmi a využitím kalového hospodářství s minimálními provozními náklady a v neposlední řadě přednáška shrnující zkušenosti z vybraných malých čistíren.

Všechny přednášky jsou ve stručné formě shrnuty do jednoho textu - Sekce6Voda2013.pdf


Michal Kriška, 27.9.2013