• Malá čistírna odpadních vod
  • Malá kořenová čistírna odpadních vod
  • Malá kořenová čistírna odpadních vod s dočištěním v biologické nádrži

Seminář

ČOV pro objekty v horách 2013 - Dolní Morava, 30-31.5.2013

Dne 30-31.5.2013 se v Jeseníkách konal diskusní seminář, pořádaný skupinou ČAO. Přinášíme Vám informace o proběhlém semináři...

Diskuzní seminář skupiny ČAO při CzWA se tentokrát konal v Jeseníkách v hotelu Prometheus na Dolní Moravě. I když se může zdát, že o horách a čištění bylo vše řečeno v předchozích ročnících, tak obsah a konkrétní přednášky přesvědčily, že je toho pořád ještě hodně „tam na hoře“ co nevíme, zvláště když se seminář dotkl vedle speciálních věcí pro CHKO i věcí obecnějších.
Ing. Studnička z TZUS v Praze upozornil na změny, které nastávají v technických požadavcích na výrobky od 1.7.2013 – např. výrobci postupně začnou vydávat „Prohlášení o vlastnostech“, v dokumentaci výrobku bude muset být i popis, jak se vypořádat s jeho likvidací a čeká nás v této souvislosti i změna EN, no a řada nových pojmů. Můžeme se dokonce těšit i na něco jako slovník mezi starými a novými pojmy.
Velmi zajímavou přednášku si připravil RNDr. Šeda o hydrogeologii a jejím vztahu k zasakování. Na praktických příkladech ukázal na to, jak nerespektování hydrogeologických poměrů může vést k nevratným škodám a také naopak to, jak bychom v některých případech mohli být k zasakování daleko velkorysejší, neboť ovlivnění podzemních vod bude nepatrné, a chránit tak spíše povrchové toky – což byla asi nejrevolučnější myšlenka dne. Myslím, že je však nutno dodat, že podmínkou pro taková rozhodnutí je nutnost opravdu profesionálního přístupu, a pak je tam i jisté riziko zneužití k prosazení řešení, která sice budou nejlevnější, ale ne ta nejoptimálnější pro životní prostředí.
Několik dalších přednášek (Ing. Jelínková, Ing. Koller, Ing. Plotěný) se pak dotklo zkoušení, prohlašování shody, legislativy a revizí domovních čistíren. Z debaty vyplynulo, že s revizemi jsou již první zkušenosti (spíše pozitivní co se týká stavu čistíren a informovanosti zákazníků), a dále, že instituce ohlašování je v některých oblastech jen výjimečným jevem (cca do 5 % povolovaných čistíren). Další zkušenost je pak ta, že se proti ohlašování paušálně a úspěšně bojuje i tam, kde by tato instituce šetřila čas a prostředky. Stačí nějaká formální podmínka nebo námitka ve vyjádření.  Co se týká posouzení revizí, tak je na úřadech k dispozici minimální množství protokolů o revizích, a nelze proto hodnotit úroveň práce revizorů.

Další přenášky se dotkly tradičních témat, jako je využití různých biologických preparátů podporujících funkci biologického čištění, k čemuž bylo konstatováno, že zázraky se nedějí, ale že jejich význam by mohl být v urychlení  nabíhání čistírny. Zmíněno bylo provozování čistíren pracujících s přírodními extenzivními způsoby čištění, především mokřady a zemním filtry a dobré i špatné případy z praxe (ing. Mlejnská, ing. Rozkošný). Přírodních způsobů v podmínkách hor se dotkla paní inženýrka Žáková a demonstrovala řadu konkrétních realizovaných řešení jak z Česka, tak i Rakouska. Profesor Šálek se podělil o své dlouholeté zkušenosti s řešeními v oblasti hospodaření s bioodpady a kaly z ČOV z domácností, při kterých se využívá evapotranspirace a rostlin k zahuštění a úpravě kalu. 
Zajímavé byly i zkušenosti Ing. Krišky z jeho současné výzkumné práce týkající se modelování proudění v septicích a překvapivá zjištění, jak málo je věnováno pozornosti hydraulické stránce řešení septiků, a jak nevyužité jsou jejich objemy, a tedy jaké máme možnosti intenzifikace tohoto zdánlivě notoricky známého objektu.

Sponzorskou přednáškou, i když hlavně odborně směřovanou, přispěl pan Novák z Ekony. Přednáška o využití technologie CINIS ukázala, kam směřuje jeden z trendů v řešení decentrálu, který je provozován občasně, a sice k řešením se sorpčními filtry. Hlavní funkce sorbentu je vypořádat se s amoniakem a fosforem a dosáhnout tak požadavků kladených na vodu určenou k zasakování.

Tradičním kladem bylo to, že se potkali všechny složky procesu dodávaní čistíren a to nejen z České republiky – dodavatelé, zákazníci, vodoprávní úřady i výzkumníci a tohoto setkání využili k debatám jak v rámci přednášek, tak v rámci diskuzního večera.

Je škoda, že exkurzi k pramenům Moravy zabránilo počasí – vydatný déšť, a tak přišla vhod virtuální procházka po Jeseníkách v režii CHKO a paní Nožířové a její povídání jak o přírodních, tak i kulturních a společenských poměrech v CHKO.

No, a když k tomu všemu výše uvedenému přičteme přátelskou atmosféru hotelu, ochotnou obsluhu a krásné, i když trochu mokré prostředí. Tak si myslím, že mohu i subjektivně konstatovat, že to byla důstojná akce, a že se za ni skupina nemusí stydět. Hlavně to byla akce, která účastníky spojovala a umožnila sblížení názorů jednotlivých zájmových skupin. Škoda jen, že tam nebylo více účastníků z CHKO, na které se některá témata specializovala, a tak ti, co se za různé CHKO zúčastnili, tak trochu litovali, že si nemohou víc popovídat o svých ochranářských problémech ve vztahu k vodě a nejen o vodě. Témat k poseminářové diskuzi se nabídla celá řada – počínaje borůvkáři a konče bojem s kůrovcem. Myslím, že pro nás všechny bylo zajímavé slyšet řešení z Krkonoš, Jeseníků a Tater, a i to, že ani tady při řešení problémů s kůrovcem neexistují universální správná řešení.

V rámci semináře vyšel sborník s referáty i přednáškami na CD, který mohou zájemci obdržet na sekretariátě CZWA.

Za OS-ČAO Karel Plotěný

 

Prezentace ke stažení:

Šeda S. - Problematika zasakování odpadních vod v CHKO

Vrána J. - Separace žlutých vod - možnosti minimalizace znečištění na odtoku ČOV

Šrámková Vojtěchovská M. - Technická řešení a legislativa pro opětovné využití použitých vod

Jelínková V. - Zkoušení malých čistíren odpadních vod na VUV

Koller M. - Ohlašování DČOV - nová legislativa, zkušenosti z kontrol

 

 

Žáková Z. - Přírodní způsoby čištění pro oblast Jeseníků

Studnička J. - Novinky v certifikaci domovních čistíren

Rozkošný M. - Umělé mokřady pro čištění vod z malých a difůzních zdrojů

Šálek J. - Hospodaření s bioodpady z malých ČOV a domácností

Kriška M. - Vliv umístění rozrážecí stěny v komoře septiku na odtokové parametry

Mlejnská E. - Kolmatace - významné omezení funkčnosti umělých mokřadů - jak jí předcházet, jak ji odstranit

Novák - Dočišťovací filtr EKO-CINIS pro vypouštění odpadních vod především do podzemních