• Malá čistírna odpadních vod
  • Malá kořenová čistírna odpadních vod
  • Malá kořenová čistírna odpadních vod s dočištěním v biologické nádrži

Seminář

Seminář Domovní ČOV - Praha 5.4.2013

Dne 5.4.2013 se v Praze konal seminář, pořádaný skupinou ČAO. Přinášíme Vám informace o proběhlém semináři...

Skupina ČAO při CzWA uspořádala seminář k problematice ohlašování a certifikace domovních ČOV. V první části byly vyhodnoceny zkušenosti s revizemi, prohlašováním a zkoušením na zkušebně. Zajímavé byly informace ing. Jelínkové o tom, jak si na zkušebně vedou jednotlivé technologie a kde jsou slabiny jak čistíren, tak i procesu zkoušení ČOV. RNDr. Kliment z MŽP pak informoval o výsledcích kontrol prováděných ČOI z podnětu ministerstva MŽP – byla zjištěna řada chyb v prohlašování a odhaleni tři falzifikátoři, výsledky kontrol má k dispozici státní správa a může je zohlednit při rozhodování. Kontroly budou pokračovat i v letošním roce. Ing. Plotěný pak informoval o změnách vyplývajících ze změn v novém stavebním zákoně ohledně instituce ohlašování – podstatné je to, že souhlas stavebního úřadu musí mít písemnou formu (už neplatí fikce souhlasu v případě nevyjádření se k ohlášení) a to, že i ČOV na ohlášení se budou muset kolaudovat.
Pro výrobce byly pak z hlediska budoucnosti důležité informace o změnách v EN pro domovní ČOV a ve změnách v prokazování shody (Ing. Pírek a Ing. Studnička) – respektive od 1.7 v prohlašování vlastností – což je podstatná novinka zavedení přímo Nařízením evropského parlamentu. Změny, které nás čekají, jsou jak v systému, tak i přímo v technických požadavcích na zkoušku typu. Např. nově se potkáme s označením WET pro ČOV určené do podzemní vody, požadavkem na sledování celkového dusíku, novým obsahem štítku na výrobku a řadou dalších novinek.  Což především pro výrobce bude znamenat řadu přinejmenším administrativních úkonů.
V debatách pak byla řada námětů na zlepšení systému povolování domovních ČOV  jako: výsledky zkoušek typu povinně prezentovat na internetu, první revize do 6 měsíců, zaslání výsledků revize zasílat přímo vodoprávnímu úřadu, zajistit úhradu za provedenou práci revizora, návrhy na změny v NV pro vypouštění do vod podzemních (přidat parametr celkový dusík a naopak vypustit bakteriální znečištění), návrhy na změny v NV pro vypouštění do povrchových vod (přidat kategorii do 50 EO). Staronových i novým námětů byla celá řada a doufám, že padnou na úrodnou půdu při tvorbě nové legislativy – aktuální je změna NV pro vypouštění do povrchových vod.

Účast byla asi 70 osob, odezva značná a tak myslím, že lze akci označit jako úspěšnou…

Poděkování přednášejícím i účastníkům a na shledanou na dalších setkáních. 

Karel Plotěný, mluvčí skupiny ČAO

Prezentace ke stažení:

Zdroje odpadních vod a odpovídající technologie - Karel Plotěný

 

Provádění revizí domovních čistíren na ohlášení – rozsah kontroly a praktické zkušenosti - Martin Koller

 

Zkoušky účinnosti čištění domovních čistíren odpadních vod - Věra Jelínková

 

Revize DČOV ohlášených § 15a dle vodního zákona zkušenosti a výhledy - Viktor Kliment

 

EN 12566-3:2005+A1:2009 „Malé čistírny odpadních vod do 50 EO – část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní
čistírny" - Oldřich Pírek

 

Změny v posuzování shody stavebních výrobků vyvolané Nařízením EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích - Studnička

 

CPR a Evropské technické schvalování - Studnička

 

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Studnička