• Malá čistírna odpadních vod
  • Malá kořenová čistírna odpadních vod
  • Malá kořenová čistírna odpadních vod s dočištěním v biologické nádrži

Seminář

ČOV pro objekty v horách

Dne 14.11.2012 se v Brně konal seminář, pořádaný skupinou ČAO ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně. Přinášíme Vám program semináře

Jedná se již o sedmé opakování odborného semináře „Přírodní způsoby čištění vod“, který organizuje Kabinet životního prostředí pod Ústavem vodního hospodářství krajiny Vysokého učení technického v Brně, ve spolupráci s Asociací pro vodu ČR, odbornou skupinou Malé domovní čistírny a odlučovače.

Program

9:00 Zahájení

9:20 Výsledky a poznatky z provozu KČOV a dočišťovacích nádrží (Rozkošný a kol.)

9:40 Nízkozatěžované biologické dočišťovací rybníky jako další stupeň čištění odpadních vod (Wanner)

10:00 Umělé mokřady pro čištění povrchových a drenážních vod, zohlednění využití ploch zaniklých rybníků (Miloš Rozkošný a kol.)

10:20 Technologie (do)čištění vody založené na kultivaci řas (Maršálková, Maršálek, Segečová, Straková)

10:40 Přestávka

11:00 Příčiny zakolmatování filtračních polí a způsoby jeho snížení (Šálek, Hyánková, Kriška)

11:20 Rekonstrukce kořenové čistírny odpadních vod po 18 letech provozu (Hudcová, Dekonta, a.s.)

11:40 Užitné vzory aplikovatelné v praxi pro přírodní způsoby čištění vod (Kriška)

12:00 Polední přestávka, oběd

12:40 Dějiny a současnost septiků (kol. ASIO)

13:00 Modelování proudění vody v komoře septiku (Kriška, Šrámková)

13:20 Vliv teploty a použití u anaerobního procesu u domovních čistíren odpadních vod (kol. ASIO)

13:40 Přirozená regenerace filtračních prostředí zakolmatovaných filtrů (Kriška, Pobořil)

14:00 Přestávka

14:20 Kvalita kalů a odpadů z extenzivních a domovních ČOV a jejich potenciální využití (Hudcová a kol.)

14:40 Sezónní dynamika těžkých kovů v biomase chrastice rákosovité na kořenové čistírně odpadních vod- (Březinová, Vymazal)

15:00 Využití hnojivé závlahy v zemědělství a biosorpce zbytkových živin půdními mikroorganismy (Elbl)

15:00 Závěr, diskuze