• Malá čistírna odpadních vod
  • Malá kořenová čistírna odpadních vod
  • Malá kořenová čistírna odpadních vod s dočištěním v biologické nádrži

Seminář

ČOV pro objekty v horách

Ve dnech 30. - 31. 5. 2013 se v horském prostředí Hrubího Jeseníku v obci Dolní Morava (Hotel Prometheus) uskuteční třetí opakování semináře, který se zaměřuje na problematiku čisštění odpadních vod v horských oblastech. Seminář je pořádaný s podporou Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky

Letošní seminář, který se koná již potřetí tradičně v horském prostředí, bude zaměřen na otázky legislativy a dosažitelnosti požadovaných hodnot a podmínek jednotlivými technologiemi jak obecně, tak i s ohledem na CHKO. Podrobněji se bude zabývat problematikou zasakování vod do podloží, možnostmi oddělování moči od odpadní vody, řešením opětovného použití vyčištěné vody ve vztahu k legislativě a v neposlední řadě budou uvedeny zkušenosti z testování malých „balených“ čistíren ve zkušebně VUV.
Diskutovanými tématy budou také domovní kořenové čistírny, jejich současné trendy a nejnovější poznatky z výzkumů, extenzivní i high tech technologie na konkrétních případech, možnosti z oblasti nakládání s biologickými odpady v rámci samostatných horských objektů aj. témata. V rámci semináře budou vystaveny také plakátová sdělení (postery) přednášejících autorů.
Cílem je také poskytnou návod k navrhování a posuzování objektů určených k čištění a likvidaci odpadních vod jejich vypouštěním na lokalitách bez možnosti vypouštění do toků. Výsledky diskuzí pak budou publikovány v časopise Vodní hospodářství.

První cirkulář semináře ke stažení (1.3.2013)

Druhý cirkulář semináře ke stažení (12.4.2013)


Organizační výbor

Výbor odborné skupiny ČAO a sekretariát CzWA, Kabinet životního prostředí při Ústavu vodního hospodářství krajiny FAST VUT v Brně

Mediální partneři

Vodní hospodářství

Datum konání

30. – 31. 5. 2012, Dolní Morava, Hotel Prometheus
http://www.prometheusresort.cz/


Podrobný program 30.5.2013

8,30 – 9,00 prezence
9,00 – 12,00

1) Úvod a seznámení s cíly semináře: Plotěný K. mluvčí skupiny ČAO při CZWA
2) Problematika zasakování odpadních vod v CHKO: Šeda S.
3) Separace žlutých vod – možnosti minimalizace znečištění na odtoku ČOV: Vrána J., Vinklárková D., Plotěný K.
4) Technická řešení a legislativa pro opětovné využití použitých vod: Šrámková M.
5) Zkoušení malých čistíren odpadních vod na VUV: Jelínková V.
6) Ohlašování DČOV- nová legislativ, zkušenosti z kontrol: Koller M., Plotěný K.
12,00 – 13,00 Oběd
13,00 - 16,00

7) Přírodní způsoby čištění pro oblast Jeseníků: Žáková Z.
8) Novinky v certifikaci domovních čistíren: Studnička J. Pešek M.
9) Umělé mokřady pro čištění vod z malých a difúzních zdrojů: Rozkošný M.
10) Hospodaření s bioodpady z malých ČOV a domácností: Šálek J.
11) Nové technologie pro zvýšení čistících účinků zemních filtrů: Kriška M.
12) Kolmatace – významné omezení funkčnosti umělých mokřadů – jak jí předcházet, jak ji odstranit?: Mlejnská E.
16,30
Formulace závěrů a doporučení (Členové skupiny ČAO při CZWA)
18,00 Večeře (pro ubytované)
19,00 Diskuzní fórum
31. 5. 2013 – Exkurze k prameni Moravy


Cíl:

Představit klady a zápory jednotlivých řešení a navrhnout směr, kterým by se měla tato problematika ubírat po stránce technické i legislativní

Příspěvky:

Do 29.3.2013 – Abstrakty – zasílejte na czwa@czwa.cz
Do 15.4.2013 – Potvrzení příspěvků autorům programovým výborem
Do 15.5.2013 – Zaslání příspěvků do sborníku


Možnost propagace firem:

Sponzor semináře 10.000 Kč, stůl 5.000 Kč, vkládaná inzerce 2.000 Kč, logo v sále 3.000 Kč
Prosíme firmy mající zájem o některou formu propagace, aby se přihlásily do 30. 3. 2013


Kontaktní údaje:

Asociace pro vodu ČR, Masná 5, Brno 602 00, tel.: 543 235 303, 737 508 640, email: czwa@czwa.cz