• Malá čistírna odpadních vod
  • Malá kořenová čistírna odpadních vod
  • Malá kořenová čistírna odpadních vod s dočištěním v biologické nádrži

Seminář

ČOV pro objekty v horách

Ve dnech 24. - 25. 5. 2012 se Krkonošské horské obci Benecko (penzion Hotel Skalka) konal seminář, pořádaní skupinou ČAO. Jak seminář probíhal, si můžete prohlédnou v následující fotogalerii. Prezentace ze semináře jsou dostupné v sekci dokumenty.

Seminář je zaměřen na otázky legislativy a dosažitelnosti požadovaných hodnot a podmínek jednotlivými technologiemi jak obecně, tak i s ohledem na CHKO. Podrobněji se zabývá problematikou bakteriálního znečištění a to jak při samotném procesu čištění, tak i po vypuštění do vod podzemních a problematikou závlahy vyčištěnou odpadní vodou. Cílem je také poskytnou návod k navrhování a posuzování objektů určených k čištění a likvidaci odpadních vod jejich vypouštěním na lokalitách bez možnosti vypouštění do toků.
Diskutovaná jsou bezodtoková řešení, různé typy závlahy odpadní vodou, problematika odstranění a využití nutrientů, extenzivní i high tech technologie na konkrétních případech. Výsledky diskuzí pak budou publikovány v časopise Vodní hospodářství.

Seminář je pořádán i jako vzpomínka na Marii Chmelařovou (Poloncyovou), členku odborné skupiny ČAO

Program 24. 5. 2012

8,30 – 9,00 prezence
9,00 – 12,00

Úvod a seznámení s cíly semináře

Hosté - KRNAP, CZWA - Plotěný K. mluvčí skupiny ČAO při CZWA

Zahájení semináře uvedením problematiky v legislativě

Trakalová E.

Posuzování staveb vodních děl ve vztahu k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Horáková V.

Metodický pokyn k §59 Vodního zákona – Provádění technických revizí vodních děl na ohlášení

Koller M., Plotěný K.

Optimalizace extenzivních technologií ČOV pro malé zdroje v horských a podhorských oblastech

Rozkošný M., Mlejnská E.

Limitní možnosti celoročního využití čištěných odpadních vod

Šálek J., Kriška M.

12,00 – 13,00 Oběd

13,00 - 16,00

Průběh šíření znečištění při vsaku čištěných odpadních vod

Kriška M.

Bakteriální znečištění a hodnoty dosahované u domovních ČOV v závislosti na způsobu čištění

Baudišová D.

Přehled možností hygienického zabezpečení odtoků z DČOV

Vinklárová D., Holba M.

Přednosti a omezení membránových technologií

Vilím D.

Přehled typů zdrojů a odpovídající technologie k jejich řešení v oblasti decentrálu

Plotěný K., Polášek P.

16,30 Formulace závěrů a doporučení (Členové skupiny ČAO při CZWA)

18,00 Večeře (pro ubytované)

19,00 Diskuzní fórum

Exkurze 25. 5. 2012 – horské objekty a membránová ČOV (Benecko)