• Malá čistírna odpadních vod
  • Malá kořenová čistírna odpadních vod
  • Malá kořenová čistírna odpadních vod s dočištěním v biologické nádrži

Akce skupiny na rok 2015

Mezi hlavní cíle, které si skupina ČAO klade ke splnění v roce 2012, patří několik zásadních bodů:

- pokračování diskuze a úpravy legislativy (v loňském roce diskutované změny v NV 416/2010 Sb.), snaha o zahrnutí změn

- realizace dvou tématických seminářů, souvisejících a zaměřujících se na malé domovní čistírny. Prvním seminářem bude tradiční a pátým rokem probíhající seminář "Čištění odpadních vod v horských oblastech", druhý se soustředí více na problematiku malých čistíren, založených na nízkoenergetických technologiích

- spoluúčast na organizaci semináře "Kořenové čistírny", společně s korenovky.cz a VUT v Brně

- exkurze na první kořenovou čistírnu v ČR, která odstraňuje i amoniak

- členové budou poskytovat konzultace v dané problematice

- popularizace nakládání s odpadními vodami malých producentů prostřednictvím nízkoenergetických postupů, zahrnujících správně provené septiky a filtrační prostředí podle nejnovějších výzkumných poznatků

 

Aktuální akce a řešená problematika

Exkurze na kořenovou ČOV

5.11.2015

První fungující kořenová čistírna, která si téměř bez obsluhy a přívodu el. energie poradí i s amoniakálním dusíkem...

Horské ČOV 2015

4.6.2015

Problematika čištění odpadních vod malých producentů bude opět intenzivně řešena na semináři Čištění vod v horách, letos na Šumavě s výhledem na nádrž Lipno...

Přírodní způsoby čištění vod VIII

3.10.2014

Po dvou letech opět pořádáme ve spolupráci s Kabinetem životního prostředí seminář, zaměřený na přírodní a přirozené čistírenské technologie, nejen pro malé producenty

Čištění odpadních vod v horách

12.2.2014

Po roce nastává opět čas, abychom informovali nejen odbornou veřejnost o nejnovějších trendech v oblasti čištění odpadních vod v horských oblastech

ČOI - Kontroly domovních ČOV

14.10.2013

Od dubna 2012 do června 2013 provedla Česká obchodní inspekce celoplošnou kontrolu 47 výrobců balených nebo na místě montovaných čistíren odpadních vod do 50 EO.

Infiltrace odpadních vod

Poznámky prof. Šálka

28.9.2013

Na základě schůzky členů skupiny a několika oslovených hydrogeologů reaguje pan profesor Šálek dokumentem (poznámkami), které jsou k dispozici na webu OS-ČAO.

Konference VODA Poděbrady

27.9.2013

Naše skupina se aktivně účastnila konference Voda 2013 v Poděbradech. Shrnující prezentace sekce skupiny je k dispozici ke stažení ve formátu pdf

Novelizace NV 416/2010 Sb.

31.7.2013

Přijměte pozvání na diskuzní schůzku k problematice vypouštění odpadních vod do podloží, která proběhne 9.8.2013 na sekretariátě CZWA v Brně..

Prezentace z Horských ČOV

10.7.2013

Zpracovali jsme k nahlédnutí prezentace ze semináře ČOV pro objekty v horách. Společně se zprávou ze semináře jsou ke stažení pod následujícím odkazem.

Seminář Domovní ČOV

5.4.2013

Seminář zabývající se problematikou ohlašování a certifikace domovních ČOV. Všechny prezentace ze semináře jsou k dispozici ke stažení v pdf.

Seminář ČOV pro objekty v horách

30 - 31.5.2013

Třetí opakování populárního semináře, určeného pro úředníky, projektanty a všechny odborníky i laiky, které osloví problematika čištění odpadních vod cílená na horské oblasti.

Seminář Přírodní způsoby čištění vod

14.11.2012 Seminář organizovaný ve spolupráci s VUT v Brně, Fakultou stavební. Zaměření na kořenové čistírny, zemní filtry, septiky, dočišťovací nádrže. Jedná se již o sedmé opakování populární akce

Publikace Voda v domě a na chatě

V edice Grada vyšla knížka Voda v domě a na chatě na které se autorsky, vedle prof. Šálka, podíleli i další členové odborné skupiny ČAO při CzWA...

Seminář ČOV pro objekty v horách

24 - 25.5.2012 Druhý ročník semináře, organizovaného skupinou ČAO tentokrát opět v Krkonoších. K dispozici jsou přednášky semináře ke stažení.

Seminář ČOV v horách

19 - 20.5.2011 První ročník semináře se zaměřením na čištění odpadníc vod malých producentů sídlících v podhorských i horských oblastech. K dispozici jsou přednášky semináře ke stažení.

 

Histirie aktivit v předchozích letech

Akce skupiny na rok 2013

Propagace a seznamování veřejnosti s výrobkovým postupem povolování domovních ČOV pomocí článků ve VH, na seminářích a na webových stránkách CZWA

Účast na normotvorných a legislativních pracích z oboru skupiny (připravuje se změna evropské normy pro domovní ČOV a direktivy pro KVV)

Tematické semináře na téma Domovní a malé ČOV pro horské objekty a Přírodní způsoby čištění (např.30-31.5 Seminář - ČOV v CHKO – Králický sněžník, 5.4 seminář pro výrobce ČOV v Praze, podzim – Přírodní způsoby – Brno, aktivní účast na bienální konferenci CzWA)

Příprava odborných článků, exkurzí, veřejné diskuze, aj.

Účast na založení evropské skupiny odborníků pro domovní ČOV

 

Akce skupiny na rok 2012

Propagace a seznamování veřejnosti s výrobkovým postupem povolování domovních ČOV pomocí článků ve VH, na seminářích a na webových stránkách CZWA

Účast na normotvorných a legislativních pracích z oboru skupiny (Metodika OZO)

Tematické semináře na téma Domovní a malé ČOV pro horské objekty a Přírodní způsoby čištění (např. 23-25.5 Seminář - ČOV v CHKO – Krkonoše, podzim – Přírodní způsoby – Brno)

Propagace problematiky čištění srážkových vod a tedy problematiky OLK

Příprava odborných článků, exkurzí, veřejné diskuze, aj.

Účast na založení evropské skupiny odborníků pro domovní ČOV

 

 Akce skupiny na rok 2011

Propagace a seznamování veřejnosti s výrobkovým postupem a s problematikou tříd při povolování domovních ČOV, příp. se snaha ovlivnit instituci periodické kontroly DČOV směrem ke zvyklostem např. v Německu a to pomocí článků ve VH, na seminářích pořádaných s podporou CzWA a na webových stránkách CZWA

(Plotěný, Pírek, Kriška, Koller)

Příprava návrhu, projednání ve skupině a veřejná diskuze „Návrh zásad metodiky – Kontrola domovních ČOV v dvouletém cyklu“ (viz Zákon o Vodách)

(Koller, Plotěný, Česalová)

Účast na normotvorných prací z našeho oboru

(Pírek, Písařová, Pešek, Dvořák, Šálek)

Informování členů skupiny o připravovaných novinkách

(Plotěný)

Zavedení aktivní webové stránky skupiny

správce (Kriška), udržování jednotlivých oblastí Koller (DČOV), Pírek (OLK), aj.

Uspořádání tematického semináře na téma domovní a malé ČOV pro horské objekty, předpokládá se období konec května, začátek června

(Šálek, Kriška, Plotěný)

Uspořádání semináře zaměřeného na problematiku přírodních způsobů čištění odpadních vod – podzim 2011

(Kriška, Šálek)

Zabývání se problematikou zasakování vyčištěných odpadních vod, propagace znalosti z této oblasti – viz normy evropských států, praktické zkušenosti, zvyklosti

(Šálek, Kriška, Plotěný)

Příprava společného semináře s OS Odvodnění urbanizovaných území a propagace problematiky OLK

(Pírek, Dvořák)

Aktivní účast na přípravě VH -zajištění alespoň 5 článků členů skupiny např. na téma – Decentrální systémy všeobecně, DČOV – legislativa, Periodická kontrola DČOV, Problematika zasakování vyčištěných odpadních vod, Kal z domovních ČOV… Kal z domovních ČOV-zpracování poznatky ze zahraničí a zajistit stanovisko hygieny a toto publikovat (náměty – rákos, kompostování, odvoz)

(Plotěný, Kriška)

Exkurze na vegetační ČOV v Rakousku

(Šálek)

Další osvětové akce pro veřejnost, aktivní účast na seminářích pořádaných dalšími subjekty

(Šálek, Pírek, Dvořák, Plotěný)

Vedení diskuze o problematice povolování domovních ČOV – kompetence, vyhodnocení změn po vyjití nového VZ, hledání optimálních řešení, návrh dalších postupů. Např. dopracování institutu tříd, návrh na změny kompetencí atd. Příprava výstupu formou článku do VH.

(Hellstein)

Podrobný plán na rok ke stažení v pdf.

 

Latest Blog Post

Phasellus laoreet feugiat risus. Ut tincidunt, ante vel fermentum iaculis.

Latest News

Phasellus laoreet feugiat risus. Ut tincidunt, ante vel fermentum iaculis.

Latest Projects

Phasellus laoreet feugiat risus. Ut tincidunt, ante vel fermentum iaculis.